Windenergie in opmars

Wind is een bron die nooit op raakt en uitstekend is te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Windenergie is schoon en kan in eigen land gewonnen worden. Nederland heeft een voordeel omdat het vaak en hard waait. Het is dus een noodzaak om windparken bij te bouwen of uit te breiden in ons land. De afhankelijkheid van fossiele bronnen moet door deze parken geleidelijk af gaan nemen .

Waarom overstappen naar windenergie?

De elektriciteit die we gebruiken wordt nog steeds voor 90% gehaald uit fossiele bronnen zoals aardgas, olie en steenkool. Het gebruik van deze bronnen brengt ook nadelige gevolgen met zich mee voor ons leefmilieu. De opwarming van de aarde door een toename van het broeikasgas CO2 in de lucht is daar een goed voorbeeld van. Aardolie en aardgas komen ook voor een groot deel voor in regio’s waarvan de politieke situatie instabiel is en ook een effect hebben op de productie en prijsbepaling. Tenslotte moet er ook rekening gehouden worden met het feit dat deze fossiele bronnen niet onuitputtelijk zijn.

Het is aan te raden dat er zoveel als mogelijk wordt overgestapt naar het winnen en gebruik van duurzame energie. Het staat vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs (2015) , waar 195 landen zich aan hebben verbonden , dat de temperatuurstijging onder de 2°C  gehouden moet worden . Een stijging van die aard gaat zware gevolgen hebben voor de aarde. Het streven is om schone energie op te wekken , waardoor de stijging af kan nemen met 2°c tot 1,5ºc. Windenergie kan zeker ook een aandeel leveren in dit geval.

Aandeel windenergie in Nederland

Landen van de Europese unie hebben met elkaar afgesproken dat in 2020 het aandeel van duurzame energie(schone energie) 20% moet zijn van de totale productie. Men wilt daarmee bewerkstelligen dat de mensheid onbeperkt over energie kan beschikken . Ook om het milieu te beschermen tegen verdere vernietiging en als garantie dat er energie zal zijn voor de toekomstige generaties.  Voor Nederland geldt dat tenminste 14% van de totale energie productie duurzaam moet zijn in het jaar 2020. Het  Nationaal Energieakkoord is opgemaakt om deze afspraken te waarborgen.  Er zijn ook afspraken vastgelegd over de productie van windenergie . Het is afgesproken dat alle provincies in 2020 Nederland van 6000 MW elektriciteit moeten voorzien uit windmolens. En tegen 2023 een capaciteit van 4500 MW uit de windmolens op zee. Als dit gerealiseerd is kunnen in de nabije toekomst ongeveer 7 miljoen huishoudens voorzien worden van schone( groene ) stroom . Windmolens zijn hard nodig .

Nederland loopt ten opzichte van de EU-landen een beetje achter op de productie van windenergie. Nederland zal een inhaalslag moeten maken om van onderaan de lijst te geraken . De doelstelling is om tegen 2023 een aandeel van 16% aan duurzame energie te hebben in Nederland van de totale opwekking (waaronder windenergie).

Windenergie op land

Windenergie is een bron die heel betrouwbaar en efficiënt is en bovendien volop beschikbaar is.  De techniek voor wind op land is aanzienlijk ontwikkeld , waardoor het op grote schaal toe te passen is. Het opzetten van windmolens levert lokaal inkomsten op en verschaft werkgelegenheid. Projectontwikkelaars gaan partnerschappen aan met ondernemingen in de regio om de wegen, leidingen , kabels en funderingen aan te leggen voor de parken. Het is ook mogelijk voor omwonenden om via coöperatie verband mee te delen in de opbrengst van een windmolenpark.

Windenergie op zee

Op zee is een ideale plek om windmolens te plaatsen . Er zouden grote parken opgezet kunnen worden hetgeen goed zou zijn , omdat het er veel harder waait dan op land. Maar het kosten aspect speelt daarbij een heel grote rol, doordat de aanvoer van elektriciteit een langere weg moet afleggen en onderhoud veel complexer is dan op land. Technologische ontwikkelingen hebben er wel gemaakt dat de aanleg van windparken op zee wel goedkoper is geworden. De energiedoelen kunnen gehaald worden als er voldoende investeringen plaatsvinden voor zowel windenergie op land alsook op zee.

Windplan

Een windpark opzetten brengt veel activiteiten met zich mee. een plan van aanpak , in dit geval een windplan , is nodig om te weten welke stappen procedures doorlopen moeten worden om tot een windpark te komen . Er moet van voorverkenning tot exploitatie secuur gewerkt worden om alle zaken goed te regelen . Van diverse overheidspartijen , investeerders voor windparken , projectontwikkelaars , maatschappelijke belangengroepen en omwonenden . Windmolens moeten zodanig geplaatst worden dat alle partijen(omwonenden) veilig zijn , geen overlast wordt veroorzaakt en passen in het landschap. Interactie tussen de partijen moet ervoor zorgen dat de parken op een goede locatie geplaatst worden.

U als klant kan zelf bepalen wat voor type energie u binnen haalt thuis . Het wordt gemakkelijk gemaakt doordat u kunt vergelijken op goedkoopsteenergie.com wat het best is voor u. De aanbiedingen geven ook de beste prijs/kwaliteit weergave.

Plaats een reactie