Ambitieus plan Noord-Holland en partners voor opzetten aardgasvrije huizen

Het ligt in de bedoeling om Noord-Holland tegen 2050 klimaatneutraal (CO2-neutraal) te hebben. Het is een zeer ambitieus plan en met goed voorwerk is het zeker te realiseren. Natuurlijk betekent dit op zich al dus een transitie van fossiele energie afname naar de afname van duurzame energie. Huizen en gebouwen zullen onder andere aardgasvrij gemaakt moeten worden in combinmatie met de afname van duurzame energie. Ter voorbereiding hiervan heeft Noord-Holland op 27 september 2018 jl. in het kader van het Warmte & Koude progamma een samenwerkingsovereenkomst getekend ( Metropoolregio Amsterdam). De samenwerking zal geschieden tussen Noord-Holland, 37 energiebedrijven, woningcorporaties en gemeenten.

Forse stappen naar het realiseren van aardgasvrije omgeving

Als alles volgens planning verloopt zullen er de komende 3 jaar forse inspanningen komen om (nieuwe) woningen en gebouwen te verwarmen middels duurzame warmtenetten. De eerste samenwerkingsovereenkomst dateert van 2015 en werd getekend door 25 partijen. Anno 2018 hebben er in totaal 38 partijen getekend, dus 13 meer dan de eerste keer.

Door de  aanleg van regionale warmtenetten zullen in de nabije toekomst woningen en gebouwen weer verwarmd worden zonder gebruik van aardgas. Het publiek zal natuurlijk vorlichting moeten krijgen over de werking van warmtenetten. Om het beter uit te leggen krijgt u een definitie van een warmtenet. Wat is het warmtenet? Het warmtenet is een ondergronds buizenstelsel met warm water. Bij de stadsverwarming worden huizen nu reeds verwarmd middels het gebruik van warmtenetten. Echter is dit aantal nog veels te weinig. Om het gesteld plafond te halen is het aantal van 185.000 woningen op dit moment niet toereikend. Tegen het jaar 2040 moet men in de Metropoolregio tenminste 400.000 woningen aangesloten hebben op het warmtenet. Naast het verwarmen van huizen leveren warmtenetten ook warmte aan de glastuinbouw.

Voeding warmtenetten door duurzame warmtebronnen

Binnen de Metropoolregio worden de warmtenetten nú gevoed door een paar fossiele bronnen. Er wordt onder andere warmte gehaald van een biomassaketels ( Purmerend of Lelystad) of vanuit de afvalverbrander of elektriciteitscentrales (Amsterdam, Almere, Amstelveen). Verandering moet er wel komen in toekomst. Men streeft ernaar om de warmtenetten volledig te voeden met duurzame warmtebronnen. Alternatieven zijn er genoeg die aangewend kunnen worden. Het kan onder andere met biomassa (plantenmateriaal) en geothermie(warm water verkregen uit de aarde). Ook gebruikt men lage temperatuurbronnen waaronder aquathermie( warmte uit sloten & meren) en en de restwarmte vanuit datacenters. Deze ontwikkeling zal zeker een heel postieve bijdrage leveren aan de energietransitie. De wereld moet gered worden en dit zal dus zeker een goede bijdrage leveren.

Wees wijs en vergelijk!

Plaats een reactie